• training en advies
 • projectmanagement
 • kleinschalig (ontwikkelings)onderzoek
 • schrijven en redigeren onderwijsdocumenten
 • tijdelijke ondersteuning bij ondercapacititeit

In mijn loopbaan heb ik mij kunnen ontwikkelen en professionaliseren als taalonderwijskundige, als leerplanontwikkelaar, als manager van grootschalige veranderingsprocessen en van diverse expertgroepen in het onderwijs. Taalontwikkeling en taalonderwijs zijn in mijn carrière een constante. Ik heb een brede en lange expertise in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het taalbeleid daarbinnen. De laatste 10 jaren heb ik mij eveneens intensief verdiept in taal in het beroepsonderwijs (mbo).

actueel

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) werk ik momenteel als voorzitter van de vaststellingscommissie Taal in mbo 3F (vanaf 2011) en van de vaststellingscommissie Diagnostische Tussentijdse Toets Nederlands voor het voortgezet onderwijs (vanaf 2014).

zw_pl_5A0O0784_131115

opleiding

 • HBS-B | Pax Christi College Druten
 • Nederlandse Taal- en Letterkunde | Universiteit van Amsterdam | 1e-graads onderwijsbevoegdheid
 • Algemene Taalwetenschap | Universiteit van Amsterdam 

werkervaring

 • directeur Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam | ITTA UVA BV | 5,5 jaar 
 • seniormanager CINOP | Aanvalsplan Laaggeletterdheid – strategisch taalbeleid – onderzoek | 2,5 jaar
 • management – conrector | Comenius Lyceum Amsterdam | 3,5 jaar
 • manager Productgroep Taal | onderwijsadvies po | ABC Amsterdam | 7 jaar
 • ontwikkelingsonderzoek taalonderwijs po | Expertisecentrum Nederlands Radboud Universiteit Nijmegen | 8 jaar
 • curriculumontwikkeling | Meertaligheid en Taalbeleid – po – vo – ve | Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO Enschede | 11 jaar
 • postacademisch onderwijs | trainingen NT2 voor docenten vo en ve | Universiteit van Amsterdam | 6 jaar
 • leermiddelenontwikkeling NT2 | po – vo – ve | Gemeente Rotterdam – CED | 4 jaar
 • docent NT2 ISK | W.Y. Bontekoe Amsterdam | 2 jaar

belangrijkste projecten

Project Aanvalsplan Laaggeletterdheid (CINOP) (functie: senior manager) projectleider strategisch taalbeleid en projectleider onderzoek in het Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Strategisch advies aan colleges en hoger – en middenmanagement en van roc’s op het thema preventie van laaggeletterdheid. Uitvoeren en doen uitvoeren van monitoronderzoek en ontwikkelingsonderzoek in het kader van het thema laaggeletterdheid. Projectleider van de Kenniskring Laaggeletterdheid NT1 en basisvaardigheden.

Project Mondelinge communicatie (KUN)(functie: projectleider; taak: ontwikkelingsonderzoek) ontwikkelen van opleidingsmateriaal voor Pabo in intensieve samenwerking met basisscholen, opleiders, onderwijsadviseurs en onderzoekers.

Project Meertaligheid (SLO) (functie: projectleider/leerplanontwikkelaar senior): (1) ontwikkelen van onderwijsarrangementen voor scholen met meertalige leerlingen; (2) ontwikkeling van leerplanproducten ter verbetering van de leerstofselectie- en planningvaardigheden van leraren; (3) samenstellen van de reeks Meertaligheid en Taalbeleid (11 katernen).

Project Meertaligheid Vier Grote Steden (functie: projectleider/leerplanontwikkelaar junior): verbetering van het onderwijs op scholen met een laag, gemiddeld en hoog percentage meertalige leerlingen op het gebied van: Nederlands als moedertaal, Nederlands als tweede taal, onderwijs in de minderheidstalen, intercultureel onderwijs.

Legio-project (functie: vakinhoudelijk medewerker): (1) ontwikkeling van een globale lijn voor het onderwijs Neder­lands als tweede taal in de periode basisonderwijs en eerste fase voort­gezet onder­wijs; (2) het op basis van kleinschalige experimen­ten in de hoogste groepen van het basisonderwijs (groep 6-8) formuleren van (didactische) voorstellen en ontwikkelen van scholingspro­gramma’s voor onderwijsgevenden, gericht op de ontwikkeling van schoolse taalvaardigheden in de zaakvakken.

belangrijkste publicaties

Alons, L., P. Litjens, P. van Duijvenboden & R. Wolters (2014). Leesbevordering en leesvaardigheid in het vmbo: noodzaak en kansen. Stichting Lezen / ITTA Amsterdam

Kuiken, F., A. Vermeer, R. Appel, J. Kurvers, P. Litjens, P. Mooren & M. Verhallen (2013). Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. ThiemeMeulenhoff Amersfoort

Litjens, P. (2010). Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Bronnenboek ten behoeve van de Voortgangsrapportage 2009. CINOP ´s-Hertogenbosch

Groot, A., J. Lam, E. Langens, P. Litjens, M. Meziani, J. Neuvel & M. Verspiek (2010) Monitor Deelname Lees- en schrijfonderwijs door laaggeletterden 2009. CINOP ’s-Hertogenbosch

Litjens, P. & C. van der Pol (2009). Aanvalsplan Laaggeletterdheid. Bronnenboek ten behoeve van de Voortgangsrapportage 2008. CINOP ´s-Hertogenbosch

Verhoeven, L. H. Biemond & P. Litjens (2007). Tussendoelen Mondelinge communicatie. Leerlijnen voor groep 1 tot en met 8. Expertisecentrum Nederlands Katholieke Universiteit Nijmegen

Beernink, R., E. van Koeven, P. Litjens, A. de Groot & M. Vreman (2006). Taaldidactiek. ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen

Damhuis, R. & P. Litjens (2003). Mondelinge communicatie. Werkwijzen voor interactief taalonderwijs. Expertisecentrum Nederlands Katholieke Universiteit Nijmegen

Litjens, P. (2003). Taalbeleid op school. Tien jaar taalbeleid aan de basis. Publicatie OCenW. Uitgave ABC Amsterdam

Litjens, P. (1993). Het Meta-instrument. Instrument om een taalbeleid op een school te evalueren en te ontwikkelen. Meertaligheid en Taalbeleid 2. Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) Enschede

Litjens, P. (1993). Meer over meertaligheid. Contouren van een taalbeleid op een school. Meertaligheid Taalbeleid 1. Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) Enschede

Litjens, P. (1990). Nederlands als tweede taal. Een handboek voor de volwasseneneducatie. ACCO/SLO, Amersfoort/Enschede

Litjens, P. & J. Jongerius (1990). Schoolse taalvaardigheden in de zaakvakken. Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) Enschede

Litjens, P. (1990). Plaatsbepaling en karakterisering van het taal­onderwijs Nederlands in meertalige onderwijssituaties. Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) Enschede

Litjens, P. (1984). Plaats en functie van grammaticale instructie in het intensieve tweede-taalonderwijs. Doctoraalscriptie Algemene Taalwetenschap Universiteit van Amsterdam

verloop rechts verloop rechts
voor de verandering | woorden – zinnen – regels – teksten - notities – rapporten – documenten – plannen - er willekeurige pagina’s uitscheuren - er bootjes van vouwen - een papieren vloot bouwen - ze te water laten en dan - kijken - welke soepel van stapel willen gaan - voortijdig zinken of halverwege kapseizen - welke de overkant halen - aan de overkant een nieuw onderkomen bouwen - notitie uit de trein (11 02 10)